Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov

Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté cez kontaktný formulár umiestnený na webovej  stránke www.autolandagency.sk v sekcii KONTAKT Prevádzkovateľ spracúva na základe  oprávneného záujmu za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára. 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti),  ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaj. 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ dátových služieb, 
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ e-mail hostingu.
 • administrátor webovej stránky - Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  je poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov:  po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania –  t. j. poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté v rámci   formulára uvedeného na webovej  stránke www.autolandagency.sk v sekcii KONTAKT Prevádzkovateľ spracúva za účelom zaslania cenovej ponuky  dotknutej osobe na základe  jej dopytu.

Kategória dotknutých osôb: osoba, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa prostredníctvom formulára  za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti)ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje. 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. /zmluvné a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou/.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

  • poskytovateľ e-mail hostingu,
 • poskytovateľ dátových služieb, 
 • poskytovateľ webhostingu,
 • administrátor webovej stránky - Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: poskytnutie reakcie na dopyt,  či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov:  žiadosť o cenovú ponuku na základe dopytu cez formulár umiestnený na webovej stránke Prevádzkovateľ uchováva  po  nevyhnutnú dobu do  naplnenia účelu spracúvania, t.j. do vypracovania cenovej ponuky dotknutej osobe. 

(Cenová ponuka sa uchováva po dobu 15 rokov v účtovnej agende.)

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracovania osobných údajov: 

Osobné údaje poskytnuté cez telefónne kontakty 0902 796 315 , 0904 823 621 a e-mailový kontakt autolandagency@gmail.com uvedené na  www.autolandagency.sk Prevádzkovateľ  spracúva na základe  oprávneného záujmu za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Kategória dotknutých osôb

Fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webovej stránke Prevádzkovateľa. 

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: 

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti), obsah príloh,  ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

S pracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ telefónnych služieb, 
 • poskytovateľ dátových služieb, 
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ e-mal hostingu,

- do tretích krajín: 

osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

- do medzinárodných organizácií: 

osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania –  t. j. poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

 Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté cez rezervačný formulár umiestnený na webovej  stránke www.autolandagency.sk za účelom rezervovania si termínu obhliadky vozidla. 

Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom rezervačného formulára. 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum obhliadky. 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. /zmluvné a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou/.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ dátových služieb, 
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ e-mail hostingu.
 • administrátor webovej stránky - Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: poskytnutie reakcie dotknutej osobe, dohodnutie termínu obhliadky. 

Doba uchovávania osobných údajov:  po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania –  t. j. poskytnutia reakcie a dohodnutie termínu obhliadky,  najdlhšie však do uskutočnenia obhliadky vozidla.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracúvania osobných údajov:

 • Vykonávanie priameho marketingu formou zasielania reklám prostredníctvom elektronickej pošty, 
 • Spracúvanie e-mailových adries v marketingovej databáze prostredníctvom ktorých  je možné identifikovať konkrétnu fyzickú  osobu.

Kategória dotknutých osôb

 • fyzická osoba, ktorá udelila Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním reklám prostredníctvom elektronickej pošty,
 • fyzická osoba, zamestnanec alebo kontaktná osoba právnickej osoby odoberajúcej newsletter (e-mailová adresa prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu).

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: e-mailová adresa prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, ktorá  je osobným údajom, meno, priezvisko,  dátum prihlásenia k odberu noviniek (newslettra) a kategória (klient, neklient).

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby  so spracúvaním osobných údajov v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách s Vykonávaním priameho marketingu formou zasielania reklám prostredníctvom elektronickej pošty. 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ webových služieb: správa reklamných kampaní, zasielanie newsletterov. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • poskytovateľ dátových služieb.

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú do odvolania súhlasu s odoberaním newslettrov. Po odvolaní súhlasu dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie newslettra na príslušnú emailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z databázy emailové adresy dotknutých osôb, ktoré zrušili odber newslettrov, odvolali daný súhlas. 

Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu newslettrov. 

Po odvolaní súhlasu je Prevádzkovateľ povinný okamžite ukončiť spracúvanie osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Čo sú súbory cookies?

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača alebo mobilu za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies. 

Rozoznávame niekoľko druhov cookies, a to podľa: 

 • Z časového hľadiska: dočasné(session cookies) – ukladajú sa iba dočasne a po zatvorení prehliadača sa zo zariadenia používateľa vymažú a trvalé - zostávajú uložené, kým ich nevymažeme alebo kým ich nevymaže náš prehliadač, v závislosti od dátumu vypršania platnosti súboru cookies
 • z hľadiska subjektu: vlastné - cookies vytvoril Prevádzkovateľ stránky, ktorú používateľ práve navštívil, tzv. cookies prvej strany a tretích subjektov - cookies vytvoril subjekt, ktorý neprevádzkuje webovú stránku, ktorú používateľ práve navštívil. Cookies tretích strán sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do zariadenia Dotknutej osoby iným subjektom pri použití webových stránok Prevádzkovateľa. Súbory cookies tretích strán môže do zariadenia tejto osoby umiestňovať niekto, kto Prevádzkovateľovi poskytuje službu (napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager). Tretie strany nemajú prístup k dátam v súboroch cookies Prevádzkovateľa a rovnako Prevádzkovateľ nemá prístup ku cookies tretích strán.
 • z hľadiska právneho základu spracúvania osobných údaj: cookies, pre ktoré nie je potrebný súhlas návštevníka stránky  - napríklad nevyhnutné, tzv. technické cookies a cookies, pre ktoré je potrebný súhlas návštevníka stránky - napríklad analytické a reklamné cookies).

Technické cookies: 

 • cookies pre vstup používateľa – konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (Prevádzkovateľom),
 • autentifikačné cookies – identifikácia používateľa po jeho prihlásení,
 • cookies zamerané na bezpečnosť používateľa – zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie,

Súbory cookie tretích strán: 

 •  Analytické cookies: meranie návštevnosti webových stránok, kampaní, sleduje návštevnosť stránok používateľom,
 • Analytické cookies: identifikácia prvej relácie nového používateľa; tzv. jedinečné návštevy,
 • Marketingové cookies: 
  • sledovacie pixely - sledovanie správania používateľa, konverzií na stránkach, optimalizácia reklám a pod.,
  • reklamné cookies – uloženie jedinečného ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa návštevníka s využitím na cielenie reklamy,
 • cookies na sledovanie používateľa prostredníctvom prídavných modulov sociálnych sietí,
 • cookies pre reklamy tretích subjektov – behaviorálna reklama
 • Cookie lišta: okno, ktoré sa zobrazí po návšteve webu a vyžaduje, aby ste cookies povolili alebo odmietli

Prečo používame súbory cookies:
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate. 

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Pri prvej návšteve webových stránok Prevádzkovateľa sa do zariadenia Dotknutej osoby ukladajú iba absolútne nevyhnutné súbory cookies. Pri návšteve webových stránok sa Dotknutej osobe zobrazí vyskakovacie okno, resp. cookies lišta, so správou upozorňujúcou na používanie cookies. Pokiaľ Dotknutá osoba neprijme/nepovolí všetky súbory cookies alebo nevyberie individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.

Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne, resp. na cookies lište, Dotknutá osoba berie na vedomie používanie nevyhnutných cookies Prevádzkovateľom spôsobom opísaným v týchto zásadách. Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré Prevádzkovateľ používa, platí, že tieto v zariadení Dotknutej osoby nebudú uložené, pokiaľ Dotknutá osoba nedá súhlas s ich použitím, ktorý možno kedykoľvek odvolať. Údaje o Dotknutej osobe získavané prostredníctvom súborov cookies sú teda získavané dobrovoľne, a to priamo od Dotknutej osoby.

Súbory cookies si po nastavení príslušných preferencií môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke s označením „Možnosti“ alebo „Nástroje“. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Pre funkčnosť nového nastavenia zo strany Dotknutej osoby bude zrejme nutné aktualizovať načítanie webovej stránky. V prípade vypnutia alebo odhlásenia z používania niektorých cookies už nebudú webové stránky Prevádzkovateľa k týmto súborom cookies pristupovať, ani ich čítať.

V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môže Dotknutá osoba odstrániť vymazaním súborov cookies a medzipamäte internetového prehliadača pomocou nastavenia daného prehľadávača, pričom akákoľvek zmena nastavenia prehľadávača sa vzťahuje iba na tento konkrétny internetový prehliadač.

Webová stránka http://www.allaboutcookies.org / poskytuje komplexné informácie o úprave nastavení cookies v celom rade internetových prehliadačov. Prevádzkovateľ upozorňuje, že nakoľko nie je ani vlastníkom ani Prevádzkovateľom tejto webovej stránky, nenesie zodpovednosť za jej obsah.

Prevádzkovateľ zároveň upozorňuje, že v prípade zakázania nevyhnutných súborov cookies (alebo všetkých súborov cookies) pomocou nastavení internetového prehľadávača, nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií webových stránok, vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že v prípade, ak Dotknutá osoba odmietne alebo odvolá súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebudú dotknuté.

Súbory cookies na týchto stránkach sú používané na nasledujúce účely:

Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovali správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webovej stránky.

Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webovú stránku a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok.

Používanie IP adresy a iných nástrojov na webovej stránke:

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené tiež nástroje tretích strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies.

Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/;

Účel spracúvania

Právny základ spracúvania

Kategórie dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Lehoty na výmaz

Kategórie príjemcov 

Prenos do tretích krajín

cookies pre vstup používateľa - konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (prevádzkovateľom) 

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”)

dočasné cookies - do ukončenia návštevy

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

autentifikačné cookies - identifikácia používateľa po jeho prihlásení

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”; prihlasovacie údaje používateľa)

dočasné cookies - do ukončenia návštevy

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

autentifikačné cookies - identifikácia používateľa po jeho prihlásení

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”; prihlasovacie údaje používateľa)

trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies zamerané na bezpečnosť používateľa - zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie 

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”; identifikácia používateľa)

trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies pre multimediálne prehliadače - korektné prehrávanie vizuálneho a zvukového obsahu

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (informácie o zariadení koncového používateľa; timing o prerušení, pozastavení prehrávania multimediálneho obsahu)

dočasné cookies - do ukončenia návštevy

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies pre optimalizáciu vyťaženia prostriedkov;  distribúcia spracovania požiadaviek v rámci skupiny vzájomne sa zdieľaných technických prostriedkov

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”)

dočasné cookies - do ukončenia návštevy

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies pre prispôsobenie užívateľského rozhrania - uchovávanie preferencií používateľa, ktorý nie je pripojený na trvalý identifikátor

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”, preferencie používateľa ako napríklad preferovaný jazyk a pod.) 

trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies na sledovanie používateľa prostredníctvom prídavných modulov sociálnych sietí

čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - súhlas dotknutej osoby

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (sieťový identifikátor v zmysle čl. 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

 

Nad súbormi cookies tretích strán, ktoré nastavujú alebo čítajú súbory cookies na webových stránkach Prevádzkovateľa, nemá Prevádzkovateľ žiadnu kontrolu, pričom zároveň odporúča, aby si Dotknuté osoby  kontrolovali zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu relačných cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov, resp. až do odvolania súhlasu s ich používaním zo strany Dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre ukladanie iných než nevyhnutných súborov cookies.

Aké sú práva Dotknutej osoby pri spracúvaní údajov za pomoci súborov cookies?

Nie všetky súbory cookies, ktoré táto webová stránka používa, sú spôsobilé identifikovať Dotknutú osobu, a preto nie sú považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ napriek tomu týmito zásadami informuje, že každá Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu v prípade, že právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Viac informácií:

Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese gdpr@gmail.com  alebo pomocou kontaktných údajov:

Meno a priezvisko: Martin Nemčovič
Tel:                   +421 904 (0) 823 621
Doručovacia adresa: Na Pažiti 1903/9, 900 21 Svätý Jur 
Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame. 

Záverečné ustanovenia 

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, o čom vás informuje prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste Prevádzkovateľovi poskytli.

Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracúvania osobných údajov:

Marketingová komunikácia  s dotknutou osobou  bez predchádzajúceho vzťahu, zasielanie ponúk, ktorých účelom je (napríklad) informovanie dotknutých osôb o nových službách a/alebo tovaroch, akciách Prevádzkovateľa s cieľom podporiť ich predajnosť. Obchodné ponuky sú zasielané dotknutým osobám, ktoré Prevádzkovateľovi udelili svoj súhlas a zároveň poskytli Prevádzkovateľovi aj osobný údaj, napr. emailová adresa prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu

Kategória dotknutých osôb: príjemca newslettra – osoba, ktorá udelila Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním obchodných marketingových ponúk - newslettrov.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: e-mailová adresa, ktorá  je osobným údajom, meno, priezvisko,  dátum prihlásenia k odberu noviniek (newslettra) a kategória.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas dotknutej osoby. 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ webových služieb: správa reklamných kampaní, zasielanie newsletterov. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú do odvolania súhlasu s odoberaním newslettrov. Po odvolaní súhlasu dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie newslettra na príslušnú emailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z databázy emailové adresy dotknutých osôb, ktoré zrušili odber newslettrov, odvolali daný súhlas. 

Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu newslettrov. 

Po odvolaní súhlasu je Prevádzkovateľ povinný okamžite ukončiť spracúvanie osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracúvania osobných údajov:

Marketingová komunikácia so zákazníkom, zasielanie obchodných ponúk, ktorých účelom je (napríklad) informovanie klientov o rozdielnych   službách a/alebo tovaroch, nových službách a/alebo tovaroch, akciách Prevádzkovateľa s cieľom podporiť ich predajnosť. Obchodné ponuky sú zasielané zákazníkom, ktorí Prevádzkovateľovi udelili svoj súhlas.

Kategória dotknutých osôb: príjemca newslettra – osoba, ktorá udelila Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním obchodných marketingových ponúk - newslettrov.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: e-mailová adresa, ktorá  je osobným údajom, meno, priezvisko,  dátum prihlásenia k odberu noviniek (newslettra) a kategória.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ webových služieb: správa reklamných kampaní, zasielanie newsletterov. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú do odvolania súhlasu s odoberaním newslettrov, maximálne však po dobu 5 rokov.  Po odvolaní súhlasu dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie newslettra na príslušnú emailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z databázy emailovú adresu dotknutej osoby, ktorá zrušila odber newslettrov, odvolala daný súhlas. 

Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu newslettrov prostredníctvom  integrovanej možnosti odhlásenia sa z ďalšieho odberu newslettrov, ktorou každý newsletter vo svojom závere disponuje.

Po odvolaní súhlasu je Prevádzkovateľ povinný okamžite ukončiť spracúvanie osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracúvania osobných údajov:

 • Marketingová komunikácia s dotknutou osobou  bez predchádzajúceho vzťahu, zasielanie  ponúk, ktorých účelom je (napríklad) informovanie dotknutých osôb o  nových službách, akciách Prevádzkovateľa s cieľom podporiť ich predajnosť osobám, ktoré neposkytli Prevádzkovateľovi žiadny  osobný údaj. 
 • Spracúvanie e-mailových adries v marketingovej databáze prostredníctvom ktorých  nie je možné identifikovať konkrétnu fyzickú  osobu.

Kategória dotknutých osôb: príjemca newslettra – osoba bez predchádzajúceho vzťahu s Prevádzkovateľom,  ktorá sa prihlásila k odoberaniu obchodných (marketingových ponúk) Prevádzkovateľa a neposkytla žiadny osobný údaj.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: e-mailová adresa, ktorá nie je osobným údajom,  dátum prihlásenia k odberu noviniek (newslettra) a kategória.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ opensource publikačného systému CMC pre tvorbu webovej stránky(e-shop) modul pre newsletter Bluemail a e-mail ibrill@ibrill.sk (modul),
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ webových služieb: správa reklamných kampaní, zasielanie newsletterov. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: zasielanie obchodných ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa -  odoslanie mailu s marketingovým obsahom zasielanie obchodných ponúk, ktorých účelom je (napríklad) informovanie dotknutých osôb o  nových službách, akciách Prevádzkovateľa s cieľom podporiť ich predajnosť.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje až po dobu kým dotknutá osoba nevyjadrí námietku so zasielaním obchodných ponúk, najviac do odhlásenia sa z odberu newslettrov. 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracúvania osobných údajov:

Marketingová komunikácia s klientom, zasielanie ponúk zákazníkom, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa ( odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu klientovi, ktorému už predal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných podobných služieb).

Kategória dotknutých osôb: príjemca newslettera (marketingových ponúk) - zákazník Prevádzkovateľa ktorému už predal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných podobných služieb.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, dátum prihlásenia k odberu noviniek (newslettera) a kategória.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ opensource publikačného systému CMC pre tvorbu webovej stránky(e-shop) modul pre newsletter Bluemail a e-mail ibrill@ibrill.sk (modul),
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ webových služieb: správa reklamných kampaní, zasielanie newsletterov. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu klientovi, ktorému už predal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných podobných služieb

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje až po dobu kým dotknutá osoba nevyjadrí námietku so zasielaním obchodných ponúk, najviac do odhlásenia sa z odberu newslettrov. 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.

crosschevron-downmenu-circle