Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vo veci predaja vozidiel,
ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok

1 Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú
práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej
medzi predávajúcim, ktorým je organizácia: Land agency s.r.o. so sídlom: Na Pažiti
1903/9 900 21 Svätý Jur, IČO: 45603421, DIČ: 2023054913 IČ DPH: SK2023054913 a
kupujúcim, ktorej predmetom je predaj motorových vozidiel inzerovaných na webovom
sídle prevádzkovateľa www.autolandagency.sk a na externých platformách bližšie
špecifikovaných v bode 2.4 týchto Obchodných podmienok. Predávajúci sa v rámci
svojho predmetu podnikania zaoberá hlavne nákupom a predajom použitých
motorových vozidiel a prevádzkuje automobilové centrum na území Slovenskej
republiky a to na adrese sídla predmetnej organizácie: Na Pažiti 1903/9 900 21 Svätý
Jur.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy
medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné
vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. Tieto
všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody, uskutočnené medzi
spoločnosťou Land agency s.r.o. a zákazníkom, vrátane všetkých služieb poskytovaných
v tejto súvislosti. V jednotlivých prípadoch je možné sa odchýliť od týchto obchodných
podmienok, avšak iba na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi spoločnosťou
Land agency s.r.o. a zákazníkom.
V prípade, že je zmluvnou stranou zákazník fyzická osoba, riadia sa vzťahy neupravené
týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník,
zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a zákonom 160/2015 Z. z. o civilnom
sporovom poriadku.
V prípade, že je zmluvnou stranou zákazník podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené
týmito obchodnými podmienkami zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 513/1991 Z. z. v
platnom znení.
Kupujúci je povinný zoznámiť sa so všetkými súčasťami Obchodných podmienok
zverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa. Tieto všeobecné obchodné
podmienky sú pre zákazníka záväzné od chvíle, kedy vstúpi do právneho vzťahu s
predávajúcim, teda od okamihu, kedy je medzi predávajúcim a zákazníkom vykonaný
akýkoľvek právny úkon písomnou formou.

1.1 Kontaktné údaje predávajúceho:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
IČO :
DIČ:
IČ DPH
Registrácia:
Tel kontakt:
E-mail:

Land agency s.r.o.
Na Pažiti 1903/9 900 21 Svätý Jur
Spoločnosť s ručením obmedzeným
45603421
2023054913
SK2023054913
Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 65729/B
+421 904 823 621
autolandagency@gmail.com

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK29 0900 0000 0006 5317 4104 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1 Kúpne zmluvy týkajúce sa motorových vozidiel uzatvára spoločnosť Land agency
s.r.o. so svojimi zákazníkmi výhradne v písomnej forme.
2.2 Land agency s.r.o. výhradne nevstupuje do zmluvných vzťahov týkajúcich sa nákupu
alebo predaja motorových vozidiel na základe ústnych dohôd.
2.3 Ak je kupujúcim zákazník fyzická osoba, môže byť zastúpený inou osobou, ktorá
koná v mene zákazníka na základe overenej plnej moci nie staršej ako jeden (1) mesiac.
Ak je kupujúcim zákazník právnická osoba, môže byť navyše zastúpená prokuristom.
2.4 Návrh na uzatvorenie kúpnej Zmluvy je v tomto prípade vystavenie predávaných
automobilov na prevádzkarni predávajúceho, adresa: Na Pažiti 1903/9 900 21 Svätý Jur,
na webovom sídle www.autolandagency.sk a na externých webových sídlach a to:
www.autobazar.eu, www.autovia.sk, www.autobazar.sk, www.bazar.sk a www.bazos.sk.
2.5 Kúpna Zmluva sa uzatvára osobne, podpísaním písomnej Zmluvy oboma Zmluvnými
stranami. Zmluvné strany môžu uzavrieť Zmluvu a budúcej kúpnej zmluve, tento proces
je bližšie špecifikovaný v článku 5 týchto Obchodných podmienok.
2.6 Neoddeliteľnou súčasťou pre plnenie kúpnej Zmluvy je protokol o prebratí vozidla
bližšie špecifikovaný v bode 4.2 týchto Obchodných podmienok

3 Práva, vyhlásenia a povinnosti zákazníka
3.1 Zákazník sa zaväzuje, že sa zoznámi so všetkými podmienkami uzatváraného
obchodu a to konkrétne s obsahom kúpnej zmluvy, so všeobecnými obchodnými
podmienkami zverejnenými na webovom sídle prevádzkovateľa, ako aj s ďalšími
písomnými dokumentmi, ktoré mu predávajúci vo veci plnenia zmluvy odovzdá.
3.2 Zákazník má právo ešte pred uzavretím kúpnej Zmluvy uskutočniť s vybraným
automobilom skúšobnú jazdu za účelom dôkladného zoznámenia sa s funkčnosťou
automobilu a s jeho technickým stavom.
3.3 Zákazník má právo na bezplatné overenie automobilu pomocou webovej platformy
www.overenie-vozidla.sk. Poplatky s využívaním tejto platformy vo veci preverenia
automobilu znáša v plnej miere predávajúci.
3.4 Zákazník má právo na bezplatné meranie laku predmetného automobilu priamo
v automobilovom centre predávajúceho.
3.5 Zákazník má právo prehliadnuť si automobil pred jeho prevzatím v priestoroch
predávajúceho a to aj s účasťou zákazníkom vybraným odborníkom / automechanikom.
3.6 Zákazník sa zaväzuje vo všetkých písomných dokumentoch vždy uviesť pravé,
správne a platné údaje o svojej totožnosti a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý
pobyt, bydlisko vrátane evidenčného a popisného čísla, prípadne sídla právnickej osoby,
telefonický a/alebo e-mailový kontakt. Za účelom overenia týchto údajov je zákazník
povinný preukázať predávajúcemu svoju totožnosť prostredníctvom Občianskeho
preukazu, prípadne iného platného úradného dokumentu. Osoba, ktorá zastupuje
právnickú osobu doloží oprávnenie na konanie a výpis právnickej osoby z obchodného
registra.
3.7 V prípade, že k prevodu vlastníckeho práva automobilu nedôjde osobne (za účasti
kupujúceho a predávajúceho) na Dopravnom Inšpektoráte SR, je Zákazník pre plnenie
Zmluvy povinný doručiť osobne predávajúcemu v deň uzavretia kúpnej zmluvy, avšak
najneskôr do 3 dní, všetky dokumenty potrebné k prevodu vlastníckeho práva na
nového majiteľa a k zápisu nového majiteľa do evidencie. V tejto veci sa zákazník
zaväzuje dodať plnú moc s notársky osvedčeným podpisom, ktorou splnomocňuje
predávajúceho na odhlásenie automobilu. V opačnom prípade má predávajúci právo na
odstúpenie od kúpnej zmluvy a zákazník má povinnosť najneskôr do 3 dní vrátiť
spoločnosti Land agency s.r.o. kúpnu cenu.
3.8 Kupujúci uzavretím Zmluvy s predávajúcim potvrdzuje, že bol dostatočne
oboznámený s reálnym technickým a optickým stavom vozidla a súhlasí s ním.

3.9 Kupujúci prevzatím automobilu na základe preberacieho protokolu
špecifikovaného v článku 4.2 týchto Obchodných podmienok preberá v plnom rozsahu
zodpovednosť za zakúpené vozidlo.
3.10 V prípade nepravdivých údajov uvedených v preberacom protokole, ktorý je bližšie
špecifikovaný v článku 4.2 týchto Obchodných podmienok má kupujúci právo odstúpiť
od Zmluvy a vrátiť zakúpené vozidlo predávajúcemu. Kupujúci má v tomto prípade
nárok na vrátenie kúpnej ceny do 30 dní od odstúpenia od kúpnej Zmluvy. Kupujúci je
v tomto prípade povinný preukázať pravdivosť svojho tvrdenia, v opačnom prípade
predávajúci nemusí pristúpiť na odstúpenie od Zmluvy.
3.11 Kupujúci ma právo uplatniť si bezplatnú opravu zakúpeného vozidla v prípade, ak
spotreba motorového oleja prevýši spotrebu 1 liter na 1000 najazdených kilometrov.
Toto právo sa vzťahuje výhradne k modelu vozidla MAZDA 6, rok výroby: 2008 až 2012.
4 Práva, vyhlásenia a povinnosti predávajúceho
4.1 Spoločnosť spoločnosti Land agency s.r.o.je povinná zabezpečovať svoje služby
riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou a v rámci svojich možností je rovnako
povinná chrániť primeraným spôsobom práva a oprávnené záujmy zákazníka.
4.2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu automobil bezodkladne po uhradení
kúpnej ceny dojednanej v písomnej Zmluve. Pri odovzdaní predmetného automobilu
odovzdá predávajúci kupujúcemu protokol potvrdzujúci prevzatie automobilu
a absolvovanie skúšobnej jazdy s predmetným automobilom. Tento protokol je
neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej Zmluvy. Protokol taktiež obsahuje popis
reálneho stavu automobilu ako aj všetky zjavné závady a poškodenia, ktoré vozidlo
v čase predaja má. Zákazník prebraním vozidla potvrdzuje, že je so skutočným stavom
zakúpeného vozidla oboznámený a súhlasí s ním.
4.3 Predávajúci vyhlasuje, že podľa jemu známych informácií s vozidlom nebol
spáchaný trestný čin, ani iným závažným spôsobom porušený zákon, ktorý by mohol
viesť k jeho zabaveniu. Ďalej predávajúci vyhlasuje, že podľa jemu známych informácií
vozidlo nie je odcudzené, že vozidlo nie je predmetom akéhokoľvek trestného konania,
ktoré by mohlo viesť k jeho zabaveniu, a že vozidlo nie je zaťažené akoukoľvek
ťarchou. Spoločnosť Land agency s.r.o. ďalej kupujúcemu poskytuje záruku, že
automobil nebol poškodený povodňami, hlavne že automobil nestál dlhšiu dobu v
zatopenom území, nebol pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a nánosmi z
povodní, ktoré by spôsobovali nefunkčnosť elektroinštalácie vozidla alebo iného jeho
zariadenia. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej
zmluvy

4.4 Predávajúci kupujúcemu garantuje doživotnú záruku kilometrov na zakúpené
vozidlo.
4.5 V prípade, že by došlo k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu zistenia nesúladu údajov,
ktoré poskytol zákazník vzhľadom na skutočný stav, vzhľadom na právne vady alebo
vzhľadom na iné dôvody, ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve alebo v týchto
podmienkach, si predávajúci vyhradzuje právo podľa § 151s Občianskeho zákonníka
účtovať zákazníkovi všetky náklady spojené s uzatvorením predajnej zmluvy a s
preverením technického stavu vozidla. Do doby uhradenia nákladov, ako aj vyrovnania
iných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu , ak to nie je v konkrétnom prípade
písomne dohodnuté iným spôsobom, nie je predávajúci povinný kupujúcemu vozidlo
vydať.
4.6 Predávajúci je povinný kupujúcemu zabezpečiť zmenu v evidencii cestných vozidiel
a náležité dokumenty zaslať doporučenou poštou na kupujúcim uvedenú adresu
najneskôr do 48 hodín, prípadne dokumenty odovzdať kupujúcemu osobne na sídle
prevádzkovateľa. Kúpna cena vozidla uvedená v písomnej Zmluve neobsahuje poplatok
dopravného inšpektorátu, ktorý sa bude riadiť aktuálnym cenníkom prihlasovacích
poplatkov.
5 Rezervácia motorového vozidla
5.1 Kupujúci má právo uzavrieť s predávajúcim tzv. „Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve“.
Tento Zmluvný vzťah pojednáva o záväznej požiadavke zo stránky kupujúceho
o zakúpenie motorového vozidla cez spoločnosť Land agency s.r.o..
5.2 Pri podpísaní Zmluvy o budúcej kúpnej Zmluve sa predávajúci zaväzuje zadovážiť
pre kupujúceho kupujúcim vybrané vozidlo do individuálneho Zmluvne dojednaného
termínu.
5.3 Pri podpísaní Zmluvy o budúcej kúpnej Zmluve kupujúci zaplatí predávajúcemu
zálohu v Zmluvne dojednanej individuálnej výške.
5.4 V prípade, že nedôjde k uzavretiu kúpnej Zmluvy zo strany predávajúceho do
Zmluvne dojednaného termínu, vráti predávajúci kupujúcemu Zálohu v plnej výške,
najneskôr do 7 dní od termínu, kedy mala byť kúpna Zmluva uzatvorená.
5.5 V prípade, že nedôjde k uzavretiu kúpnej Zmluvy zo strany kupujúceho, , zjednávajú
účastníci zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcu sa zloženej zálohe na kúpnu cenu a to bez
ohľadu na tom či v dôsledku jednania kupujúceho vznikne predávajúcemu škoda.

6 Zaplatenie kúpnej ceny vozidla
5.1 Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu dojednanú v kúpnej Zmluve
pri podpise kúpnej Zmluvy a to: hotovosťou, prípadne prevedením finančných
prostriedkov na účet definovaný v týchto obchodných podmienkach.
5.2 Kupujúci ma taktiež možnosť využiť financovanie na zakúpenie vozidla, ktoré
poskytuje predávajúci ako Viazaný finančný agent licencovaný NBS. Predávajúci
poskytuje financovanie vozidiel prostredníctvom spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
a to formou úveru na vozidlo a leasingu na vozidlo. Postupy vo veci financovania vozidiel
ďalej ustanovuje Zmluva uzatváraná medzi zákazníkom a spoločnosťou Home Credit
Slovakia, a.s. a tieto Zmluvné podmienky majú prednosť pred týmito Obchodnými
podmienkami.
6 Reklamačný poriadok
6.1 Spoločnosť Land agency s.r.o. vydáva tento Reklamačný poriadkom v súlade s § 18
ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje kupujúceho o
podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako
„reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť , o spôsobe jej
vybavenia a o vykonávaní záručných opráv. Tento reklamačný poriadok je vydaný v
súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na
internetovej stránke predajcu www.autolandagency.sk. Kupujúci podpísaním kúpnej
Zmluvy potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a
zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie
zakúpeného automobilu vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade
so zákonmi uvedenými v bode 6.1.
6.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí vozidla kupujúcim v
záručnej dobe. Záručná doba je v tomto prípade 12 mesiacov. Kupujúci avšak berie na
vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté
predchádzajúcim použitím alebo opotrebovaním vozidla, za vady ktoré vznikli
zavinením kupujúceho po prevzatí vozidla kupujúcim od predávajúceho a za vady
uvedené v protokole o technickom stave vozidla a o odovzdaní a prevzatí vozidla, ktorý
je prílohou kúpnej zmluvy. Reklamácia nemôže byť uznaná taktiež v prípade, že vada

vznikne neodbornou opravou alebo manipuláciou s vozidlom v inom ako v servisnom
zariadení predpísaným výrobcom.
6.4 Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady vozidla
a vady predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, alebo čo
vadu mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Za bezodkladné oznámenie
považujú zmluvné strany oznámenie v lehote do 7 dní. Práva kupujúceho zo
zodpovednosti za vady predávajúceho zaniknú, ak nebudú uplatnené bez zbytočného
odkladu po tom, čo kupujúci vadu zistil, v lehote stanovenej všeobecne záväzným
právnym predpisom, najneskôr však v lehote do 12-tich mesiacov odo dňa prevzatia
vozidla kupujúcim, pokiaľ podľa všeobecne záväzného právneho predpisu nie je lehota
pre uplatnenie týchto práv dlhšia ako 12 mesiacov od prevzatia vozidla.
6.5 Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia vozidla kupujúcim.
6.6 Práva zo zodpovednosti za vady vozidla, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa
neuplatnili v záručnej dobe.
6.7 V prípade, že sa na vozidlo vzťahuje záruka poskytnutá výrobcom, je kupujúci
povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka,
u subjektov uvedených v záručnom liste či servisnej knižke.
6.8 V prípade, že sa na vozidlo nevzťahuje záruka poskytnutá výrobcom, kupujúci si
uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady reklamáciou u predávajúceho, na adrese: Na
Pažiti 1903/9 900 21 Svätý Jur
6.9 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.
Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu a vyjadrenie predávajúceho
o postupe riešenia či výsledku reklamačného konania.
6.10 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do
30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia
reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci
písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.
6.11 Kupujúci je pri reklamácii povinný predložiť predávajúcemu doklad o kúpe vozidla,
prípadne iným spôsobom preukázať, že predmetné vozidlo bolo zakúpené cez
organizáciu Land agency s.r.o..
6.12 Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci a ktorú možno odstrániť, má
kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci, je povinný
vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa predávajúci k reklamácii nevyjadrí do 30
dní, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.

6.13 Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a
kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť
medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou
cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre
jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.
7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy
7.1 Kupujúci je oprávnený od odstúpiť od kúpnej Zmluvy okrem dôvodov uvedených v
Občianskom zákonníku podľa zákona zákona č. 40/1964 Z. z. alebo v iných
ustanoveniach týchto Obchodných podmienok tiež v prípade, že kedykoľvek, teda i po
predaji automobilu kupujúcim novému vlastníkovi vyjde najavo, že ktorékoľvek z
prehlásení predávajúceho uvedených v preberacom protokole nie je pravdivým, ďalej
v prípade, že príslušný orgán štátnej správy z akýchkoľvek dôvodov odmietne vykonať
zmenu v evidencii automobilov na kupujúceho alebo nového vlastníka, alebo ak orgány
činné v trestnom konaní identifikujú, že motorové vozidlo je predmetom trestného činu.
8 Záverečné ustanovenia
8.1 Organizácia Land agency s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných
obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia (Informačná povinnosť)
zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
internetovej stránke predávajúceho www.autolandagency.sk.
8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákona č. 250/2007
Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom 160/2015 Z. z. o civilnom sporovom poriadku,
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.
513/1991 Z. z., obchodný zákonník v platnom znení.
8.3 Tieto všeobecné Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť podpísaním
písomnej kúpnej Zmluvy kupujúcim a predávajúcim. Ustanovenia vytýčene v písomnej
forme majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.
9. Ochrana osobných údajov
9.1 Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre povahu nášho
podnikania potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely
dojednania obchodu medzi kupujúcim a predávajúcim. Zákazník ako dotknutá osoba má
za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. najmä
právo na:
1. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných
údajov v informačnom systéme,

3. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z
ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
4. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
5. vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže
požiadať o ich vrátenie,
6. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona,
7. vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred
uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na
základe súhlasu dotknutej osoby,
8. namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na
účely priameho marketingu.
V prípade, že máte záujem o bližšie informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné
údaje, prejdite na našej webovej stránke www.autolandagency.sk do sekcie „Ochrana
osobných údajov, prípadne kliknite TU. V prípade, že máte záujem o bližšie informácie
ohľadom spracúvania súborov Cookies, kliknite TU.
10. Newsletter
10.1 V prípade, že máte ako návštevník webovej stránky, alebo ako kupujúci záujem
o zasielanie Newslettrov, k odberu noviniek sa môžete prihlásiť zadaním e-mailovej
adresy a potvrdením - kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť na odber“. Spoločnosť Land
agency s.r.o. Vám v tomto prípade bude zasielať na nepravidelnej báze informácie
o aktuálnej ponuke vozidiel.
Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok vo veci predaja motorových vozidiel cez
organizáciu Land agency s.r.o. nadobúdajú platnosť od 1.06.2023 a nahrádzajú predošlé
obchodné podmienky a reklamačný poriadok.

crossmenu-circle